Nov 29, 2021 10:40 Asia/Tehran
  • İron,Tırkiyə və İrağ Asiya ğərb ixtisadiyə blok

İroni islamiyə şura məclisi milli əmniyyət kamisiya uzvi votışe: İron, Tırkiyə və İraği zumandə 3 kınci Asiya ğərb ixtisaddə qıləy zumandə balans icod bəkay.

İroni islamiyə şura məclisi milli əmniyyət kamisiya uzvi votışe: İron, Tırkiyə və İraği zumandə 3 kınci Asiya ğərb ixtisaddə qıləy zumandə balans icod bəkay.

Bə”Xaneye mellət” aqentəti xəbon əsosi İroni islamiyə şura məclisi milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya uzv Cəlil Rəhimi Cəhan abadi de İraği məsləhəti, İron, İrağ və Tırkiyə miyonədə ixtisadiyə bloki təşkil doə foydon həxədə votışe: Asiya ğərbədə mıxtəlif təşkilatonımon heste və ım ki ha blok çəxtə bə həmkoətion və ticarəton inkişafi komək bəkay bə imza kardə məmləkəton iradə anqıle.