Dec 02, 2021 11:56 Asia/Tehran
  • Vişə ğiyami mubarizə bıkə sərdar Mirza Koçikxan Cənqəli əziz qəte ruj.

Imruj 5 şanbə həşi 1400 minnə sori azərə manqi 11(2021 dekabri2) Mirza Koçəkxan Cənqəli əziz qəte sorəqardışe.

Imruj 5 şanbə həşi 1400 minnə sori azərə manqi 11(2021 dekabri2) Mirza Koçəkxan Cənqəli əziz qəte sorəqardışe.

Mirza Yunis de Mirzakoçikxan Cənqəli məşhur bə şəxs 1880 minnə sori oktiyabri 12 minnə ruji Rəşt şəhri Ostadsəra mahlədə bə dınyo omə əv ki cəvonətiədə bə diniyə elmon təhsilati məşğul bə, İnğilabiyə ğıvvonku bedə ki məşrutiyət hərəkati cəriyanədə bə Tehroni fəth karde muvəfəğ bedən.

Mirzakuçikxan Cənqəli mubarizə bıkə ruhani ki İroni istiğlal və əcnəbion şərriku vətəni nicat doeyu İroni şimalədə qıləy yolə hərəkətış icod karde və desbə oxonə nəfəs istikbari vədə mande və Rusiyə iyən İnqiltərə bə kəno jeədə İronədə cəmaəti tərəfo 1 minnə Respublikaş bino no.

Mirzakoçikxan Cənqəli vişə hərəkati bə ro dəğandeədə və çəy rəhbərəti bə dast qəteədə İroni istiğlal, ozodəti iyən səbarzəti kəsb karde məğsədi milləti tərəfo 1 minnə bumiyə hərəkatış bə ro dəğande.