Dec 03, 2021 13:35 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 76 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 129988 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 3839 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 623 nəfər ijən noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 6125596 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 5901532 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 110 milyon dozaku vey İronədə Korna peyvəndiku istifodə bıə iyən millətiku 81 faiz vaksinasiya bıən.

Koronavirus tosə bə ısət 260 milyon nəfərış dınyoədə mıbtəlo kardəşe iyən 5 milyon nəfəriku vey odəm həm ın pandemiya nəticədə ıştə coni dastiku doəşone.