Dec 04, 2021 11:54 Asia/Tehran
  • Ayətullah Xatəmi: İroni milləti nəzə ıme ki sanksiyaon ləğv bıbun.

Tehroni cumə imomi xətib təkidış karde: atom muzakirəonədə İroni milləti nəzə de sanksiyaon ləğv bey təmin bıdə.

Bə İrna raporti əsos, Seyd Əhməd Xatəmi Tehroni zinə ruji cımə nımoji xutbəonədə votışe: vey təcrubə soyibə heyət bə Viyana muzakirəon vığandəmone ki çı İroni şuca və ğəyrətmandə milləti nımoyəndən, əvon bə İroni nizomi bəfodorin iyən fəğət de anti İron sanqsiyaon ləğv bey rozi bəben.

Xatəmi əlovəş karde: İroni heyət sərost lştə nəzəronış bəyon kardə və çəvon anti Amerkə vindemonon ojə-oşkor elan bıdə.

Tehroni zinə ruji cımə nımoji xətib ijən hevuj surəti bə anti Korona peyvəndi təmin karde xoto çı İroni dıvlətiku ğədrdonətiş karde.

Xatəmi çı Şəhid mudərrısi şəxsiyəti barədə həm votışe: mərhum Mudərrış vey barzə şəxsiyət be ki hətto İmom Xomeyni(r) həm vey kərə çəy şəxsiyəti bə təğdiri loyğ bə hisobış vardə.

Tags