Dec 04, 2021 12:28 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusi vəziyəti kontorol kardey dəvom.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusi nəticəku mardə kəson miğdor bə 78 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 130066 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 3603 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku təğribən 649 nəfər ijən noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 6129199 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 6129199 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Koronavirus tosə bə ısət 264 milyono 500 həzo nəfərış dınyoədə mıbtəlo kardə iyən 5 milyono 253 həzo nəfəriku vey odəm həm ın pandemiya nəticədə ıştə coni dastiku doəşone.