Dec 06, 2021 14:10 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 76 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 130200 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 3109 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku şand nəfər nəfər ijən noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 6134465 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 5923316 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 58094169 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 48149791 nəfər həm de 2 minnə doza və 1287811 nəfər de 3 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 107 milyono 531771 doza tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndiku istifodə bıə.

Tags