Dec 06, 2021 14:23 Asia/Tehran
  • Rəisi: Sanksiyaon peqəte iyən betəsir karde məsələ de zumandəti təğib kardedəmon.

İroni prezident votışe: zalimanə Sanksiyaon peqəte iyən betəsir karde məsələ de zumandəti təğib kardedəmon.

Bə irna raporti əsos, Seyd İbrohim Rəisi zinə şəv de İroni miııəti trleveziya sıhbəti cəryonəd bə viyanaədə İroni muzakirəon işarə və əlovəş karde: İron de veyə zumandəti muzakirəonədə iştirok kardəşe və ın iştirok dəvom bəkarde.

Ayətullah Rəisi izhorış karde: tosə bə ısət de muxtəlif kişvəron nımoyəndə və rəsmişəxson 100 qılə dəvoniyə iclosi çərçivədə ironi nəzə-siyosəton elan kardəme iyən bə iştimaii, siyasi, mədəni və iğtisodi əloğə və həmkarion təkid bıə.

İroni prezident bə tacikistonədə ıştə səfəri işarə və əlovəş karde: ln səfəri bəpeşt 2 qılə kişvəri miyono həmkarion miğdor 3 bərobər be.

Ayətullah Rəisi bə Şanxay və EKO təşkilotədə İroni iştiroki işarə və əvış bo İroni reqional siyosəton elan kardey qıləy fırsət bə hisob vardışe.

Əv İron və hamsuyə kişvəron miyono imza bıə sənədonku xəbəş do və votışe: həminə sənədonku faydon iyən nəticəon barədə xəbəon muntəşir bəbe.