Jan 15, 2022 14:18 Asia/Tehran
  • Qeneral mayor Səlami:qeneral mayor Suleymani intiğam se qıləy strateqiya və hədəfe.

İslami inğilabi nığo doə ğıvvə fərmondə, qeneral mayor Suleymani terror kardəkəsonku intiğam seş qıləy strateqiya və hədəfış zınə.

İslami inğilabi nığo doə ğıvvə fərmondə, qeneral mayor Suleymani terror kardəkəsonku intiğam seş qıləy strateqiya və hədəfış zınə.

Qeneral mayor Huseyn Səlami zinə de inğilabi yolə rəhbəri əsəron hifz iyən nəşr bıkə dəftərxonə məlumat ərosnə mərkəzi votımonədə bə ım nuktə işarə kardeədə ki qeneral Suleymani intiğam se qıləy stratejik və hədəfe əlovəş karde sepahe pasdaranı Ğuds ğıvvə fərmondə terror nə ım ki çəy roədə heç qılə problemış icod nıkarde bəlkə dılonədə hərarətış icod karde ki islam dınyoş bə hərəkət dəğande və bə mıstəkbiron işğaltərəti zid cihad karde tərəf dəvətış karde.