Jan 16, 2022 13:40 Asia/Tehran
  • Tıvitter, inğilabi yolə rəhbəri tıvitter səhifəş dəbaste.

Tıvitter susyal şəbəkə, ozodə bəyoni darışteədə, İslami inğilabi yolə rəhbəri səhifəş dəbaste.

Tıvitter susyal şəbəkə, ozodə bəyoni darışteədə, İslami inğilabi yolə rəhbəri səhifəş dəbaste.

Bə Xəbərneqarane cəvan nomo bə klobi xəbon əsosi tıvitter susyal şəbəkə ım hərəkəti dəlilış(bəhonə) Amerkə nakonə prezdent Donald Trampiku intiğam se animasiya nəşrış islamiyə inğilabi yolə rəhbəri tıvittdə elanış kardə.

“intiğam hətmi” nomo bə animasiya ğəhrəmanə kampaniyaru vıjniyə bə əsəronku qıleni ki şəhid Suleymani bə şəhodət  rosniyə kəson və ğatilonku intiğam se həxədəy.

Eyne holədə ğərbiyə məmləkəton ki umumən ozodə bəyoni iddaşon heste həmzəman qeneral mayor Suleymani şəhodəti  2 minnə sorəqardışədə bə ım şəhidə ailə nomə mətləbon və şikilon  xususi de ğəhrəman həştək unvani inistaqramədə noə mətləbonış həmmə qılə molə.