Jan 17, 2022 14:14 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbəron.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 31 nəfər rəsə.

22 manqi bəpeşt, İronədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor 31 nəfər be

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor həm bə 132075 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 1171 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin, ım yəni İronədə tosə bə ısət 6221033 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 6064646 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 60321108 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 53130215 nəfər həm de 2 minnə doza və 12521856 nəfər de 3 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 125 milyono 973179 həzo doza tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndiku istifodə bıə.

Fəğət zinə İronədə bə 400 həzo doza nezi korona peyvənd jə bəy.

Tags