Jan 18, 2022 15:47 Asia/Tehran
  • İron və Rusiyə xarici koon vəziron telefoniyə votımonışon dəvoni.

Rusiyə xarici koon vəzorətxonə,Rusiyə və İroni xarici koon vəziron telefoniyə votımoniku xəbəş doə.

Rusiyə xarici koon vəzorətxonə,Rusiyə və İroni xarici koon vəziron telefoniyə votımoniku xəbəş doə.

Bə Mehr aqentəti xəbon əsosi Rusiyə xarici koon vəzir zinə qıləy bəyonotədə elanış karde Rusiyə xarici koon vəzir Sırqey Lavrov de İroni xarici koon vəzir Huseyn Əmir Əbdullahiyan telefoniyə əlağəş oqəte və atom sazışi ətrofinə məsəlon həxədə votımonış karde.