Jan 20, 2022 23:26 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbəron.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 19 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor həm bə 132132 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 4060 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin, ım yəni İronədə tosə bə ısət 6231909 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 6071217 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 60404946 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 53334908 nəfər həm de 2 minnə doza və 13476916 nəfər de 3 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 127 milyono 217 həzo doza tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndiku istifodə bıə.

Fəğət zinə İronədə bə 450 həzo doza nezi korona peyvənd jə bəy.

Tags