Jan 21, 2022 14:12 Asia/Tehran
  • İron, Çin və Rusiyə miyono bıə 2022 mıştərək hərbi dıyo təlim bino be.

De İroni Sepah təşkilot və Ərtışi dıyo və avyasiya ğıvvon həmçenin Çin və Rusiyə dıyo ğıvvon iştiroki, Hindustani okiyani şimolədə 2022 mıştərək hərbi dıyo təlim bino be.

Həminə manıvri sıxanəvot admiral Mustəfa Tacuddin votışe: muxtəlif əməliyaton əcumlə dızdiyə bıə qəmion ozod karde, otəşi okoşte, bə hədəfon tərəf qullə və rəket ğande iyən şəv və rujədə taktiki əməliyoton ın manevrədə əncom bıdə.

Əv bə Hindustani şimol məntəğədə bıə çandə muhimmə tanqə və məntəğon işorəş karde və votışe: Omman dıyo və Hindustani okiyani şimol çı dınyo ticarəti vey muhimmə məntəğəonin.

admiral Mustəfa Tacuddin manevri şuari de yande bı ico sulh və əmniyət elanış karde və votışe: İron hiç faxt dınyoədə bə təcrid əşe ni və de mıtəğobilə ehtiromi reqional və beynəlxalğ həmkarion bə nav bardeydə.

Əv İron, Çin və Rusiyə miyono hərbi həmkarionış vey muhuim bə hisobış varde ki çəy muhimmə nımunə ısət 3 sori bəpeşti dıyo hərbi təlimədə oşko bıə.

Tags