Jan 22, 2022 14:30 Asia/Tehran
  • De kişvəron həmkarəti kardey plan bə milli mənafe əsos kəşe bıdə.

Tehroni cımə nımuji xətib votışe: İron İslom Respublioka de kişvəron həmkarəti kardey plani bə milli mənafe əsos kəşedə.

Huccətul islom vəl muslemin Seyd Muhəmməd Huseyn Əbutorabifərd bə İron, Çin və Rusiyə miyono bıə mıştərək hərbi dıyo təlimi dəvoniye işorəş və əlovəş karde: jığonə mıştərək hərbi manevron karde bəzne məntəğədə əmniyəti mığdori əlovə karde bois bıbu və məntəğə taleədə muhimmə təhəvvolaton nışonəy.

Əv bə təhliləkəyon nəzəon əsos omə ğərn iyən əsri çı Asiya kişvəron zəmon və dıvrə bə hisobış varde və votışe: Asiya ğitə çı dınyo vey cəmiyəti xıvande ki karde bəzne həminə cəhətədə vey barzə vırəş bıbu.

Tehroni cımə İmom ijən bə ın ğarrədə bıə enerji hevujə zərfiyəton işorəş karde və votışe: ımruj ın ğitə bənə dınyoədə bıə enerji məsrəfi ğutbi unvan karde bəzne vey təiinəkə vırəş bıbu.

Huccətul islom vəl muslemin Seyd Muhəmməd Huseyn Əbutorabifərd bə Rusiyə İroni prezidenti səfəri işorəş karde və təkidış be ki İron ısət çı zumandəti vırədəy və 40 sor bəbe ki dınyo zu tətbiğ kardə kişvəron vədə mandedə, çən hukmən karde bəzne məntəğə əmniyət iyən sulhədə muhimmə təsirış bıbu.

Tehroni cımə İmom  təkidış karde: Amerkə sultətələbə rəftori vədə İroni təcrubə karde bəzne İron, Çin və Rusiyə miyono bıə həmkarion muğəddəmə və zəminə bıbu.