Jan 23, 2022 14:39 Asia/Tehran
  • İslami inğilabi yolə rəhbəri  məddahon vindımonədə:mediya milləti canqi vədə ıştə roli pəydo bıkən.

İslami inğilabi yolə rəhbəri əhle beyt(ə) məddahon qıləy cəmi vindımonədə votışe: heyət, məsələon oşko karde cihad mərkəze,bə milləti zid mediya canqi vədə ıştə roli pəydo bıkən.

İslami inğilabi yolə rəhbəri  əhle beyt(ə) məddahon qıləy cəmi vindımonədə votışe: heyət,  məsələon oşko karde cihad mərkəze,bə milləti zid mediya canqi vədə ıştə roli pəydo bıkən.

Bə yolə rəhbəri dəftərxonə məlumatərosnə mərkəzi elani əsosi İslamiyə inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei ımruj Həzrət Fatimə Zəhra(s) viladəti sorəqardışədə Əhle beyt(ə) məddahon qıləy cəmi vindımonədə Həzrət Seddiğeye Kubra yolə şəxsiyyəti bəzi cəhətonku işarəş karde və votışe: pokə məğam, Xıdo roədə fəaliyyət karde və har qılə mınnətiku kəno xıdmət karde iyən de botilə cəhbə dim bə dim bə vaxti barzə  muvğiiyyət, mubahilə macəraədə mincumlə həzrəti nımonəş nıbə xosiyətonkuy ki kərimə ğıronədə oşkoə sorətədə bəvon işarə bə.

İslami inğilabi yolə rəhbəri əlovəş karde de Xıdo lutfi, islamiyə inğilabi səbarzəti bəpeştə İroni ictimaiyyət Fatimi bə və dəvardə 43 sorədə Fatimiyə hərəkətımon mığəddəsə mudafiə devranədə , elmiyə hərəkəton devranədə iyən bənə şəhid Fəxrizadə, atom elmi şəhidon və yolə alimony mərhum Kazemi  Aştiyani, iyən təbiiyə hadisonədə bənə oveyz və boməlarzə çandə kərə muşahidəmon kardə.

Yolə rəhbəri işarəş karde Həzrət Fatimə Zəhra(s) bəpe həmmə cəhətonədə xususi ictimaiyəti iyən inğilabiyə hərəkətonədə olqo bıbo.

Həzrət Ayətullah Xamenei dəvomədə əlovəş karde ictimaiyətiyə xıdməton bə millət qıləy şərayetəndəy ki deşmen de ixtisadiyə təziğon cəhd kardedən əvoni islamiyə nizomi vədə ğəror bıdə , qıləy erjinə cihade.

Yolə rəhbəri bə İroni milləti deşmenon yolə hərəkəton  fikon peqordıneyu iyən cəmaəti imon və bovəon xərob kardeyu de veyə mediyaon iyən hınə və mediya çandə həzo mıtəxəssisiku istifadə karde və mali iyən əmniyyəti yolə himoyəonədə, cihadi həmməysə muhimmə meydonış məsələon oşko kardeyuş zınə və votışe: jıqo şəytonə hərəkəton vədə  heyəton bəpe ıştəku sual bıkən ki həx və botilı be əmonə canqədə iyən  du və həxə rəvoyəti dim bə dim beədə  konco və çokonə  inğilabiyə hədəfon və əsosə məsəlon inkişaf doe bəznen.

Həzrət Ayətullah Xamenei mığəddəsə mudafiə devranədə iyən 88 nə sori fitnə devranədə bə  məddahon rol ifo karde iyən imtivoniku səbarz dəvardeyu işarəş karde və votışe: məddahon kəlimə həğiğiyə mənoədə mucahid pərvəri iyən şəhid pərvərişon kardə və mediya iyən mədəniyə canqədə İslamiyə Respublika və deşmeni miyonədə inğilabiyə məddahon zumandə sorətədə bə kar  omin və ımruj həm ım zumandə sədo bəpe deşmeni  yolə meydonədə bə kar bo.