Jan 25, 2022 14:17 Asia/Tehran
  • Ğəribabadii bə Yəmənı milləti zid cinayətkaron cəvob does tələb karde.

İroni məhkəmə təşkilati insonə həxon mərkəzi katib, bə Yəmənı ğeyre hərbiçion zid təşkil kardə cinayəton əncom doəkəson və çəvonku himoyə kardəkəson cəvob doeş tələb kardə.

İroni məhkəmə təşkilati insonə həxon mərkəzi katib, bə Yəmənı ğeyre hərbiçion zid təşkil kardə cinayəton əncom doəkəson və çəvonku himoyə kardəkəson cəvob doeş tələb kardə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Kazım Ğəribabadi bə İ bə milləton təşkilati insonə həxon aliyə komiseri xitob nıvıştə məktobədə de Səudiyə rəhbərəti cinayətkarə koalisiya  cinayəti ki de Amerkə himoyə və hidayət cumə yanvari 21 minnə ruji bə Yəmənı  ğeyre hərbiçion zid təşkil bə məhkumış karde və ım beynəlxalğə təşkilatiku tələbış kardə ta ıştə həmmə zərfiyətonku ım cinayətkarə əməli əncomdoəkəson və çəvonku himoyə kardəkəson bə cəvob doe məcbur kardeyu bəhrə bıbə.

 

Tags