Jan 26, 2022 21:01 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbəron.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 23 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor həm bə 132274 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 9378 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin, ım yəni İronədə tosə bə ısət 6267559 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 6085073 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Ğeyd kardənine ki İronədə bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəsosn miğdoriku 632 nəfəri hol-əhvol çok ni.