Jan 27, 2022 13:43 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbəron.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 29 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor həm bə 132303 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 11851 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin, ım yəni İronədə tosə bə ısət 6279410 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 6088367 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 60568566 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 53796203 nəfər həm de 2 minnə doza və 115548417 nəfər de 3 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 129 milyono 913 həzo 186 doza tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndiku istifodə bıə.

Fəğət zinə İronədə bə 390 həzo doza nezi korona peyvənd jə bəy.

Tags