Jan 29, 2022 13:24 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbəron.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 23 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor həm bə 132356 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 16757 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin, ki çəvonku təğribən 1000 nəfəri hol-əhvol çok ni.

İronədə tosə bə ısət 6310452 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 6095414 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Koronavirus tosə bə ısət dınyoədə 367 milyono 331 nəfəri mıbtəloş karde ki 5 milyono 658 nəfəri mardey bois bıə.