Jan 29, 2022 13:27 Asia/Tehran
  • Xatəmi: Amerkə tərəfo təsdiğ bıə həmmə anti İron sanksiyaon bəpe ləğv bıbu.

Tehroni mıvəğğətə cımə İmom bə Viyanaədə bıə İroni atom muzakiron işorəş karde və votışe: Amerkə bəpe anti İron qırd sanksiyaon tam iyən komil ləğv ko.

Bə İsna aqentiyəti raporti əsos Tehroni zinə ruji cımə nımuji xətib ıştə xotbəonədə votışe: Amerkə muzakirə kardey fikədə ni bəlkəm ğarət kardış pidə, əvon İroni ğarət kardey fikədən əmmo ın han hiç faxt təbir bə ni və nibəbe.

Xatəmi bə Yəmənədə bıə insoniyə faciə dəvomi işorəş karde və votışe: Ərəbiston təsə bə zəmon ki Yəməni bombardımon kardeydə de Yəməni raksiya dim bə dim bəbe və ın vey təssufi bois bıdə ki Beynəlxalğ təşkilaton hətto islami həmkarəti təşkilot Yəməni milləti həxədə bıə cinoyəton vədə sukut kardəşone.

Tehroni mıvəğğətə cımə İmom əlovəş karde: fəxri bois bıə çi ıme ki Yəməni muğavimə millət 8 sor bəbe dıştə bə təğdiri loiğ bıə muğaviməti vositə dışmoni bezu kardəşone.

Tags