May 09, 2022 14:09 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbəron.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə de 12 nəfəri marde İronədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 141177 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 488 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki ım yəni İronədə tosə bə ısət 7225189 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 7005420 nəfəri ho-əhvol çok bıə iyən noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət İronədə 64378545 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza iyən 57619890 nəfər 2 minnə doza və 27155443 nəfər de 3 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 149 milyono 153878doza vaksin tosə bə ısət İronədə Korna peyvənd jə bəy.

Fəğət zinə İronədə bə 62 həzo doza nezi vaksin jə bəy.

Tags