May 14, 2022 19:51 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbəron.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə de 8 nəfəri marde İronədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 141209 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 385 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki ım yəni İronədə tosə bə ısət 7227428 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 7016677 nəfəri ho-əhvol çok bıə iyən noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət İronədə 64425610 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza iyən 57690975 nəfər 2 minnə doza və 27289976 nəfər de 3 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 149 milyono 406561 doza vaksin tosə bə ısət İronədə Korna peyvənd jə bəy.

Fəğət zinə İronədə bə 17 həzo doza nezi vaksin jə bəy.

Tags