May 16, 2022 14:20 Asia/Tehran
  • İroni futbol 7 nəfərə kamanda dınyo çempionatədə 2 minnə vırəş qəte.

İroni futbol 7 nəfərə milli kamanda dınyo çempionatədə de Ukrayna vədə məğlubiyəti 2 minnə vırəş qəte.

Bə İRİB raporti əsos, İroni futbol 7 nəfərə milli kamanda Spaniyaədə bıə dınyo 7 nəfərə futbol kamanda çempionatədə Ukrayna vədə 1 bə 0 məğlub bıə iyən oxoy sə 2 minnə vırəş kəsb karde.

İroni futbol 7 nəfərə milli kamanda bə həminə mərhələ ovaşteyro de Amerkə mısovi kardeşone iyən Avestraliya iyən İnqeltərə bardə bin və nimə final mərhələdə Braziliya məğlub kardey bəpeşt finalədə Ukrayna vədə məğlub bin.