May 21, 2022 16:17 Asia/Tehran
  • 2 minnə İronıjə jenə alpinisti bə Everesti pe şe.

2 minnə İronıjə jenə alpinist mıvəffəğ bıə ki bə Everesti barzə band rost bıbu.

Bə İSNA qaentiyəti raporti əsos, İronıjə jenə alpinist Elham Rəmezani mıvəffəğ bıə ki Everest nomo bıə barzə bandi səpe İroni boydəği rost bıkə.

Xanım Rəməzani 2 minnə İronıjə xanım heste ki mıvəffəğ bıə bə Everesti barzə bandi rost bıbu.

Çimi bənav iyən ımsor co 3 qılə İronıjə alpinist Əfsanə Hesamifərd, Əziz əbdi iyən Saman Təhmorəsi mıvəffəğ bıə bin ki 8848 mitr barzətiş bıə nominə bandi səpe İroni boydəği rost bıkon.

Everest çı dınyo vey barzə bande ki Nepal kişvəri Himaliya məntəğədəy.