May 22, 2022 09:59 Asia/Tehran

Ğərbi Azərbaycan - İranPress: Dı manqə əvəsori bəpeştə Urmiyə barzə vıronədə voyə voş iyən voa qıləy səfoninə təbyət ofəyəşe.

Tags