May 22, 2022 13:25 Asia/Tehran

Kiş - İranPress: De İron iyən Ğətəri roziyəti 2022-ə sori Ğətərdə dəvordınə bəbe Dınyo Kuboku zamonədə Hormuzqan əyoləti qırd rifoh imkonaton, ə cumlə otelon və turistik məkonon, dıyo obyekton və hətto İroni de Ğətəri miyono dıyo xətt həm bə sərnişinon xıdmət doey bəbe.

Tags