May 22, 2022 14:17 Asia/Tehran
  • Həkim Molla Sədra qirami qəte ruj.

Mədəniyə əsəron iyən şəxsiyyəton təşkilat ımruj xordad manqi 1 minnə ruji həkim Molla Sədraye Şirazi ruji əziz bəqəten.

Mədəniyə əsəron iyən şəxsiyyəton təşkilat ımruj xordad manqi 1 minnə ruji həkim Molla Sədraye Şirazi ruji əziz bəqəten.

Sədrəddin Muhəmməd bin İbrahim Ğəvam Şirazi de Sədrulmotəəllehim və Molla Sədra  məşhur bə həkim, arif muhəddis və şiə iyən islam dınyo yolə mufəssir hicri ğəməri 979 ya 980 minnə sori cəmadiuləvvəli 9 nə ruji Şirazədə bə dınyo omə.

Bə İRAN PRESS xəbon əsosi Molla Sədra sərf və nəhvış Molla Əbdulrəzzağ Əbərğoei, hədis, drayə, recal, feğh və usulış şeyx Bəhaei və fəlsəfə, kəlam və erfan iyən coqlə əğli və zovğiyə elmonış cənab Mir Damadı məhzəriku umutışe.

Eyne holədə təbieiyə elmon, riyazi, nucum (astoronomiyə elm) iyən heyətış çı 2 qılə ostadonku əlovə ıştə əsri  yolə zahid və riyaziyatçi həkim Əbulğasım Mirfendereskiku umutışe.

1401 minnə sori Molla Sədra 26 nə qırdbemon de”hikmət,hukumət və vilayət unvani Sədra hikmət  təşkilati cəhdi susyal şəbəkonədə bərpo be.