May 24, 2022 12:46 Asia/Tehran
  • Ğalibaf:şəhid Xodayi terror sionist rejimi zılm və notəmizətiş nakonəsə ve oşkoş kardə.

İroni islamiyə şura məclisi rəisi votışe: terroristiyə hadisədə, ğəhrəmanə pasdar,pokə hərəmi mudafiəçi şəhid Həsən Səyyad Xodayi bə şəhodət rosneyu ijən sionist rejimi simaş ki notəmizətiku pure, nakonəsə ve oşkoş karde.

İroni islamiyə şura məclisi rəisi votışe: terroristiyə hadisədə, ğəhrəmanə pasdar,pokə hərəmi mudafiəçi şəhid Həsən Səyyad Xodayi bə şəhodət rosneyu ijən sionist rejimi simaş ki notəmizətiku pure, nakonəsə ve oşkoş karde.

Bə İRNA xəbon əsosi Muhəmməd Bağır Ğalibaf zinə qıləy mesajədə pokə hərəmi mudafiəçionku qıleni Həsən Səyyad Xodayi şəhodəti mınosibəti bə Həzrət Vəliyye əsr,Yolə rəhbəri, İroni şərifə millət, əçəy həmrəzmon və qiramiyə ailə təbrik və təsliyyətış vote və nıvıştışe: pokə hərəmi mudafiəçi  ğəhrəmanə pasdar Həsən Səyyad Xodayi terroristiyə hadisədə bə  şəhodət rosne ijən sionist rejimi notəmizə simaş nakonəsə ve oşkoş karde.

Dılışon ku bıə deşmenon ki ım milləti səbr və mığavimət iyən isari vədə mandeku uciz bən jıqo ıştə zəlilə hərəkətonədə ki beynəlxalğ və insoniyə meyaronku bə kənoy əməl kardən və şək ni bəvonru heç qılə nəticəş ni.

 

Tags