May 24, 2022 14:02 Asia/Tehran
  • Xorrəmşəhri ozod be sorəqardışi mınosibəti təbrik.

Imruj 3 şanbə xordad manqi 3(mayə manqi 24) 1982 nə sori İroni cənub ğərb Xorrəmşəhrı oxoz be sorəqardışe,ım ruj İron İslam Respublika təğvimədə mığavimət,isar və səbarzəti ruji unvanədə nom noə bə.

Imruj 3 şanbə xordad manqi 3(mayə manqi 24) 1982 nə sori İroni cənub ğərb Xorrəmşəhrı oxoz be sorəqardışe,ım ruj İron İslam Respublika təğvimədə mığavimət,isar və səbarzəti ruji unvanədə nom noə bə.

Mığəddəsə mudafiə sərosər fəxrinə soronədə yolə rujon ğeyd bən ki çəy əzəmət və əhəmmiyyət həmmişə zehnonədə bəmande və xordad manqi 3 Xorrəmşəhri ozod be ruj İraği kıştə bə diktator Səddamı bəs rejimi tərəfo 8 sor bə İroni zid təşkil bə canqədə, mığəddəsə mudafiə 8 sorə devrani rujonədəy.

Xorrəmşəhri ozod karde 1361 minnə sori bərobər de 1982 nə sori Beytulmığəddəsi əməliyati muhimmə hədəfonku bə.

Im şəhr 578 ruj İraği bəs rejimi işğalədə mande bəpeştə ozod bə.