May 24, 2022 14:19 Asia/Tehran
  • Pokə hərəmi mudafiəçi pokə cənazə təşyi mərosim Tehronədə bərpo be.

Şəhidə sərdar ,pokə hərəmi mudafiəçi şəhid Həsən Səyyad Xodayi pokə cənazə təşi mərosim Tehronədə bərpo be.

Şəhidə sərdar ,pokə hərəmi mudafiəçi şəhid Həsən Səyyad Xodayi pokə cənazə təşi mərosim Tehronədə bərpo be.

İron İslam Respublika deşmenon ijən ıştə şərrə zotışon nışon do və 1 şanbə ruji pokə hərəmi mudafiəçi sərdar pasdar Həsən Səyyad Xodayişon Tehronədə de 5 qılə qullə bə şəhodətışon rosni.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi şəhid  Həsən Səyyad Xodayi pokə cənazə təşşi karde mərosim ımruj 3 şanbə Tehroni imom Huseyn(ə) nomo bıə meydonədə bərpo be və dəkandeyu bə Beheşte Zəhra ovıştıniyə bə.