May 25, 2022 23:38 Asia/Tehran
  • İronədə bıə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku 5 nəfər ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos iyən səhiyyə vəzorətxonə nəğliku de tərtibi ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor qırd bə 141293 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 293 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin.

Im yəni İronədə tosə bə ısət 720882 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki  de xuşbəxtiyəti çəvonku 7039342 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.