May 26, 2022 14:47 Asia/Tehran
  • İroni nat vəzir: İron və Rusiyə miyono həmkarion sanksiyaon betəsir bəkay.

İroni nat vəzir təkidış karde: İron və Rusiyə miyono əloğəon sanksiyaon betəsir karde bəzne.

İron və Rusiyə miyono ticari mıştərikə həmkarion iclos de 2 qılə kişvəri rəsmi şəxson iştiroki zinə Tehroədə bərpo be.

Həminə iclosədə 2 qılə kişvəronku taciron və iğtisodi rəsmi şəxson muxtəlif mıvzoon əcumlə nat və enerji sahədə bıə əloğəon barədə sıhbət və muzakirə kardışone.

Həminə vindemonədə İroni nat vəzir Cəvad Oci və Rusiyə enerji vəzir Əleksander Novak bə sanksiyaon betəsir kardey barədə həmkari zəminəon təkid kardışone.

Bə İran Press aqentiyəti raporti əsos, Cəvad Oci həminə iclosədə və taciron iyən şirkətonku nımoyəndəon cəmədə votışe: pidəmone ki 13 minnə dıvləti siyasəton çərçivədə de Rusiyə əloğəon miğdori bə 40 milyord dollar bırosnəmon.

İroni nat vəzir əlovəş karde ki İron və Rusiyə har 2 sanksiya jintonədən əmmo de həmkarəti və əloğəonədə inkişofi tam zərfiyəton hozzı bıə ki sanksiyaoon be təsir kardey zumandəti mıvcudin.

Rusiyə enerji vəzir Əleksander Novak həm ın iclosədə votışe: iğtisod və ticorəti barəd İron çı Rusiyə xatircəməkə şərike.

Rusiyə Enerji vəzir əlovəş karde: İron və Rusiyə miyono əloğəon vey barzə vırə iyən səthədəy.

Tags