May 27, 2022 14:40 Asia/Tehran
  • İronədə bıə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku 3 nəfər ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos iyən səhiyyə vəzorətxonə nəğliku de tərtibi ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor qırd bə 141296 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 217 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 41 nəfəri noxəşxonəonədə oqətəşone.

Im yəni İronədə tosə bə ısət 7231099 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki  de xuşbəxtiyəti çəvonku 7041125 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, Covid-19 dınyoədə 6 milyono 306 həzo nəfə odəmi conış qətə iyən bə 530 milyon nəfəri mıbtəloş kardə.