Jun 21, 2022 23:25 Asia/Tehran
  • Qeneral Səlami: bə İron İslam Respublika əmniyyəti marzon dışməni təcavuzi icozə nibədamon.

İslamiyə inğilobi sepah fərmondə votışe: de bə millət xıdmət rosniye, fidokorəti və məhhəbət ruhiyə icozə nibədamon ki dışmən bə İron İslam Respublika əmniyyəti marzon təcavuz ko.

Bə İrna raporti əsos, zinə və Tehronədə Sarullah ğərorqo təsisi 30 minnə sorəqardışi yol qətey mərosimədə, İslamiyə inğilobi sepah təşkilati fərmondə qeneral Husein Səlami, bə ım nuktə işorəş karde ki deşmənon cəhdışon heste milləti fikon təhrik kon əlovəş do: deşmən zıneydə ki islami sərzəminonədə məğlubiyəton ım noğtəku bino bəbe.

İslamiyə inğilobi sepah təşkiloti fərmondə Tehroniku bənə İnğilob və ictima stabiləti iyən oroməti mərkəz yodış kardə iyən əlovəş do: Tehron qıləy şəhre ki de beynəl xalğə təsiron iyən aqah və bəsirə milləti saxtə şəroyetonış de imon və səbri zumandəti dəvardonəşe.

Qeneral Husein Səlami bəyonış kardə ki İroni millət zıneydən ə çi ki İroni İslamiyə yolə Rəhbəri fikədəy ım ictimaədə ğərəz səadət, inkişof, əmniyyət, ozodi və ehtırom ni, ijən əlovəş do: qıləy nizomiro, fiziki ğudrət vey çoke əmmo əqə rəhbəri hikmət çəy himoyədə nıbu, ə ğudrət təsir əvəz bəbe bənə Amerkə ki qıləy Rəhbəri soybe ki təsirinə rohiyə iyən hikməti ğudrəti soyb ni, ki həminə ko bois bıə Amerkə ictima problem icod bıbu.

İslamiyə inğilobi sepah Pasdaran fərmondə, millətiku bənə İroni İslam Respublika zumandə muhimmə amil yodış kardə iyən votışe: de bə millət xıdmət ərosniye, fidokorəti və mehriboni ruhiyə, kişvəri daxıli kooonədə bə deşmənon mıdoxilə icozə nibədomon.

Tags