Jun 22, 2022 09:48 Asia/Tehran
  • İroni İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər: bə universiti bıə bəfodorə ustadi sayə, İroni milləti vəoməy səbarzəti mojdəvonətie.

Bə ustadon bəsic ruji yolqəte xoto qıləy mərosim bərpo bıə ki çəyədə İroni İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər qıləy mesaji ğolibədə, de nəfsi prosniye iyən əxloği tərkib kardey vositə elmi təşəbbus və bə inkişof rəsey sahədə bə bəsici ustadon rul iyən məsuliyəton təkidış kardə.

Bə Həzrəte Ayətullah Xamenei məlumatərosnə sayti raporti əsos, İroni İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər ıştə mesajədə təkidış kardə: bəsici ustadon milliyə rujədə, bə universiti bəsici ustadon iyən çəvon ictima səlom və durud vığandəm, və cihodəkə alimi, Şəhid Mustəfa Çəmran və co qılə universiti şəhidon yodi əziz və qıromi zıneydəmon.

Ə Həzrət ijən əlovəş kardə: cihodəkə, dindor və bəfodorə İroni universiti ustadon mıburəkə sayə, İroni millətiro vey yolə səadətinə vəoməy və səbarzəti mojdəvonəti ijən İlahi nemətonku qıləyni bə hisob omeydə.

Həzrəte Ayətullah Xamenei ıştə mesaji dəvomədə əlovəş do: şımə inkişofin və nıfozinə elm, həm muhim və stratejikə mıvzon və həm tənğid iyən əməli məsələonədə, kişvəri təcili iyən lozimə ehtiyoconin.

İroni İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər əlovəş do: bəcisi ustadi fəaliyət fəğət təlim ni, elmi bə inkişof rəsey, çəy zıvon və elm təşəbbusi ğolibədəy, nəfsi prosniye və əxloğ de təlimon tərkib kardey, cəhd kardey, elmi tojə mətləbon umutey, elmi istehsol kardey və ictihod iyən co məsuliyəton ki əcumlə çı elmi ustadi məuliyətonin, və şımə əzizə bəsiciyon həmmə zəminəonədə karde bəznen navəjən bıbənən.