Jun 23, 2022 13:07 Asia/Tehran
  • Rəyisi bə Kaspi dıyoədə xarıci kişvəron har curnə mıdoxilə iyən iştiroki ğədəğən bey təkidış kardə.

İron İslam Respublika prezident Xəzə dıyoədə bə hamsuyə kişvəron həmkari əhəmmiyyəti təkidış kardə iyən votışe: ım məntəğədə harcurnə xarıci hərbi iştirok xususi İron İslam Respublika sahilon ətrofədə bəpe ğədəğən bıbu.

Rusiyə xarıci vəzir, Serqey Lavrof ki çoşamnə ruji və bə İroni xarıci vəzir, Husein Əmir Əbdullahiyani dəvəti əsos bə İron səfərış kardə be, de İron İslam Respublika prezident Sed İbrahim Rəisi vindemonış kardə.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, zınə şəv İron İslam Respublika Prezident Sed İbrahim Rəisi Rusiyə xarıci vəzir Serqey Lavrofi vindemonədə votışe: İron və Rusiyə rəsmi şəxson və yolon miyono daemiyə vindemonon 2 qılə kişvəri ciddiyə irodəon nışonəy.

Im vindemonon, 2 qılə kişvəri çokə strateqiya həmkarion əcumlə iğtisodi baxşiro tojə dıvrani icodəkəy.

Im vindemonədə Rusiyə xarıci vəzir de İron İslam Respublika ıştə kişvəri iğtisodi həmkarion oxonə vəziyəti barədə qıləy raportış do.

Peşo İron İslam Respublika prezident votışe: 2 qılə kişvəri miyono həmkarion iyən həmohənqion zumand kardey,  de Amerkə iğtisodiyə sanksiyaon mığubilə kardeyro, vey təsirinə hələkə roy bə hisob omeydə.

Rəisi ijən bə har çəxtə rə Ukrayni canqi sə bey təkidış kardə və həminə rabitədə bə diplomatiya hələkə roy rəsey, İron İslam Respublika hozzoəti işorəş karde iyən votışe: beşək Amerkə və NATO təhrikon bə həminə daveon əlovəş kardə, çən dınyo həmmə məntəğəonədə xususi Asiya ğərb, Ğəfğaz iyən mərkəzi Asiyaədə, NATO nıfuzi hevujəti ziyod beyro bəpe əktiv iyən aqah bıbəmon.

Həminə vindemonədə, Rusiyə xarıci koon vəzir Serqey Lavrof həm Tehron-Moskva həmkarion muxtəlifə baxşonədə əcumlə iğtisodi barədə kali mətləbon bəyonış kardə iyən votışe: Rusiyə de İron İslam Respublika strateqiya həmkarion səthi bə inkişof rosniyero ıştə hozzoəti elanış kardə.

Rusiyə xarıci koon vəzir Şanxhay iğtisodi həmkarion təşkilatədə, bə İroni uzviyəti əhəmmiyəti işorəş karde iyən votışe: məntəğə iyən beynəl xalğə təşkilatonədə, Rusiyə çı İroni roli hevujətiku himoyədorəti kardedə. 

Tags