Jun 24, 2022 14:13 Asia/Tehran
  • Bə Əfğanıstoni buməlarzədə ziyon kəşə milləti koməkiro, Rəisi əmr

İron İslam Respublika prezident votışe: İroni cənubiyə Xorasan iyən Sistan və Bəluçıstan imdudiyə təşkilaton, bə Əfğanıstoni buməlarzədə ziyon kəşə millətiro ıştə dustiyə fəaliyəton vey rə əncom bıdən.

Çoşəmbə sıb, Əfğanıstoni cənub şərğ iyən Pakistoni baxşon vey məntəğəonədə, qıləy buməlarzə de 6.1 rixteri icod bıə.

Im buməlarzə Xust şəhri 44 kilometrədə vağe bıə və zəminiku çəy nığıləti 51 kilometr be.

Bə Əfğanəstoni rəsmiyə mənbəon əsos, tosə bə ısət ım buməlarzədə 2 həzo 500 nəfəriku vey millət kışte iyən 620 nəfər həm zəxmin bıən.

Həminə cəhətədə və bə İrna raporti əsos, zinə və Şimoliyə Xorasani idori şura iclosədə, İron İslam Respublika prezident Sed İbrahim Rəyisi bə Əfğanəstoni buməlarzədə ziyon kəşə millət təsliyət votışe iyən əlovəş do: bə statestikaon əsos, tosə bə ısət ım hodisədə 2 həzo 500 nəfəriku vey cəmaət kıştə bıən çən bə Əfğanıstoni məzlum mısılmon və mısibət vində milləti komək kardey cəhətədə, bəpe rəsmi şəxson vey cəhd kon.

Rəisi bə ım nuktə işorəş karde ki İron İslam Respublika həmişə humanistə koməkonədə navəjən be, iyən votışe: Sıə Hilali Cəmiyət bə ım kişvəri buməlarzədə ziyon kəşə milləti ıştə humanistə koməkon vey rə bıvığando, və həminə məsələ barədə, marziyə ostanon yəni İroni Sistan və Bəluçıstan iəyən cənubiyə Xorasani təşkilaton ıştə fəaliyəton əncom bıdən.

İron İslam Respublika prezident ijən bəyonış kardə: çəmə insoniyə ko ıme ki bə Əfğanıstoni məzlumə millət komək bıkəmon. həmonə millət ki vey soron çı Amerkə və NATO zılmi jintonədə bin və ım rujon həm terroristiyə qrupon bə ım milləti sitəm kardey holədən və ım kişvəri əmniyyəti məhv kardışone.

Rəyisi idoməş do: vey soron bəbe ki əmə ım kişvəri milləti mizbonimon və Avropavıjon bəştə deştə həmmə iddion əks, bə ım millət hiç komək nıkardışone. və İslamiyə İron nışoş do ki həmişə ım sitəm vində iyən məzlumə milləti kənoədə ğərorış qətə.

Tags