Jun 25, 2022 13:19 Asia/Tehran
  • İronədə bıə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku 2 nəfər İronədə ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos iyən səhiyyə vəzorətxonə nəğliku zinə və tosə bə ısət, İronədə 232 nəfər tojə noxəş bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs peydo bin ki çəvonku 30 nəfəri noxəşxonəonədə oqətəşone.

Bə həminə raporti əsos, de tərtibi İronədə bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəson miğdor qırd bə 7 milyono 235 həzo nəfər rəsə.

Həmçınin dəvardə 24 saəti mıddətədə, İronədə 2 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson ıştən coni dastiku doəşone ki cəmədə ım noxəşiku mardə kəson miğdor bə 141 həzo 379 nəfər rəsə.

İronədə tosə bə ısət 7 milyono 61 həzo 352 nəfər Koronavirusi qətə kəson hol çok bıə ya de xuşbəxtiyəti noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Təğribə 1 manq bəbe ki İronədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor har ruj bə 10 nəfər həm nibərəse ki ın prosses ijən dəvom kardeydə.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət Covid-19 dınyoədə 547 milyono 505 həzo nəfəriku vey odəmi mıbtəloş kardə və 6 milyono 347 həzo nəfəriku vey həm ım noxəşiku ıştə coni dasiku doəşone.