Jun 26, 2022 14:55 Asia/Tehran
  • İroni həmmə silohinə ğıvvon kamandiri mışovir iyən koməkəkə: Sepah təşkilati kəşfiyoti tojə dıvrə fəaliyəton de sionist rejimi veyə məğlubiyəton həmzəmon bıə.

İroni həmmə silohinə ğıvvon kamandiri mışovir iyən koməkəkə təkidış kardə: Sepah təşkilati kəşfiyoti tojə dıvrə fəaliyəton de sionist rejimi veyə məğlubiyəton həmzəmon bıə iyən çəvon xəbisə planon benəticə mandey şoyidimon.

Qeneral Muhəmməd Kazımi de islamiyə inğilobi Sepah təşkilati yolə fərmondə Qeneral Husein Səlomi əmri vositə, bə İroni Sepah təşkiloti kəşfiyoti yol vıjniyə bıə.

Bə Sepah təşkiloti sıxənəvot Rəmezan Şərif votəyon əsos, Sepah təşkilati kəşfiyot baxşi tojə rəis, vey soron bəbe ki "Sepah təşkiloti oqəte iyən kəşfiyot baxşədə" fəaliyəton xoto, əmniyyət və informasiya koonədə vey təcrubəon soybe.

İroni həmmə silohinə ğıvvon kamandiri mışovir iyən koməkəkə Qeneral Sed Yəhya Rəhim Səfəvi qıləy xususi mesaji ğolibədə qeneral Muhəmməd Kazımi tojə məsuliyəti bə Sepah təşkilati kışfiyot yol təbrik votışe iyən Huccətul İslam vəl muslemin Husein Taebi 13 sornə xıdmətiku ki ım təşkilati mudiriyətədə çokə karnamış be ğədrdonətiş karde.

Bə YJC aqentiyəti raporti əsos, Qeneral Səfəvi ıştə mesajədə bə Sepah təşkilati kəşfiyoti tojə rəis, qeneral Muhəmməd Kazımi təkidış kardə: be şək ım təşkilati mudiriyəti tojə dıvrədə, İroni həmmə silohinə ğıvvon kamandiri jintonədə de co əmniyyəti və kəşfiyot təşkilaton ğudrəti bə ico deşmənon kəşfiyot koon çand kərə məğlubiyəton şoyd bəbımon, xususi sionist rejim və çəvon xəbisə planon benəticə kardeyədə.

İroni həmmə silohinə ğıvvon kamandiri mışovir iyən koməkəkə həmçınin bə Huccətul İslam Husein Taebi xətob, Sepah təşkilatədə çəy 13 sornə fəaliyətiku ğədrdonətiş kadə iyən votışe: be şək sionist rejimi nəhs və xəbisə planon məğlubiyətiro ki bə İslamiyə İroni ələyh əncom bıə, Sepah təşkiloti kəşfiyoti rol vey muhime.

Tags