Jun 27, 2022 10:55 Asia/Tehran
  • İrağədə 22 qılə 8 sornə muğəddəsə mudafiə cəryonədə İroniıjə şəhidion pokə bədənon peydo bey.

İraği mudafiə vəzarətxonə, 22 qılə 8 sornə muğəddəsə mudafiə cəryonədə İroniıjə şəhidion pokə bədənon peydo beyku xəbəş do.

Miladi 1980 minnə sori Sentiyabrə manqi 22 minnə rujədə, İraği ni kardə bıə diktator, Səddam rejimi təcavuzəkə ərtış, de muxtəlifə canqi əbzaron bə İroni milləti ələyh hevujə həmləon binoş kardə.

Bə Ələrəbi Əlcədid rujnomə internetiyə mərkəzi raporti əsos, İraği mudafiə vəzarətxonə qıləy bəyoniyədə elanış kardə: Bəsrə, Misan, Vaset iyə Diyalədə İroniıjə şəhidion pokə bədənon peydo bıən.

Im pokə bədənon peydo və zıney əməliyot, çı İroni şəhidon və İraği qim bıə kəson peydo kardey mıştərikə əməliyoton çərçivədə əncom bıə.

Sı hila beynəl xalğə kumitəku nımoyəndəon ım əməliyaton kontrok kardedən.