Jun 27, 2022 11:33 Asia/Tehran
  • Rəyisi: həmmə baxşonədə bıə rabitəon bə inkişof rosniyero, İron iyən İraği ali rəsmi şəxson miyono ciddi və nığılə irodəon mevcudin.

Zinə qıləy mıştərəkə xəbəiyə iclosədə, İron İslam Respublika prezident de Mustəfa Əlkazımi vindemonədə təkidış karde: həmmə baxşonədə bıə rabitəon bə inkişof rosniyero, İron iyən İraği ali rəsmi şəxson miyono ciddi və nığılə irodəon mevcudin.

Zinə qıləy mıştərəkə xəbə iclosədə, İron İslam Respublika prezident Sed İbrahim Rəyisi de İraği iminnə vəzir Mustəfa Əlkazımi vindemoni cərəyonədə bə İron çəy səfəriku ıştə rizoyəti nışoş do iyən votışe: İron və İraği rabitəon qıləy normal əloğə ni, bəlkəm vey nığılə rabitəy ki 2 qılə kişvər və milləti mıştərəkə bıvəti, etığadon iyən mədəniyətiku rişəş qətə.

İroni Prezident əlovəş do: ımruj bə İroni millət, İraği milllət bənə vey nəzə millət bə hisob omeydə ki muxtəlifə baxşonədə vey nezə rabitəon muşahidə bıdə.

Rəyisi ijən votışe: ımruj və ım muzakirəonədə 2 qılə kişvəri miyono iğtisodi, ticari və siyasi rabitəon barədə votımon be və ım baxşonədə 2 qılə kişvəri rabitəon hevujəti barədə təvafuğ kardemone.

Rəyisi Ətəbate Aliyat və İmom Husein(ə) pokə hərəmi ziyorətiro bə İroni milləti meyl və şovği işorəş karde iyən votışe: İrağ kişvəri səmtiku səfəron hoston kardey və ım ki zəmin iyən dıyo royku İroni zairon karde bıznon be viza bə ziyarət bışon, İraği tərəfo qıləy mısbət hərəkəte ki vey bə sitoyışi loiğe.

İroni prezident təkidış kardə: məntəğədə xarıcion iştirok və mıdoxilə, nə fəğət muşkilon hələkə ni, bəlkəm vey problemon icodəkəy, çən məntəğə muşkilaton və məsələon həlliro, bə mənətğə kişvəron rəsmi şəxson de yande votımon bıkon.

İron İslam Respublika prezident bə Yəməni otəşbasti iyən Yəməni milləti muşkilaton har çəxtə rə həll bey zərrurəti təkid iyən əlovəş kardə: Yəməni mıhusirəon məhv kardey və Yəməni-Yəməni votımonon bino bey karde bəzne ım kişvəri məsələon həli koməkəkə bıbu və ım əzizə milləti mısibəton iyən dardon sə kardeyro bənə umid bıbu.

Rəyisi ijən votışe: məntəğədə xarıcion iştirok ya de sionist rejimi rabitəon normal kardey beşək bə muşkilaton əlovə bəkay.

Im vindemonədə, İraği iminnə vəzir həm işorəş karde ki 2 qılə kişvər təvafuğışon karde ta Ərbəin əyyomədə və İmom Husein(ə)-i ziyorətiro çı İroni zairon ziyorəti hoston kardeyro qıləy çərçiv icod bıbu.

Əv votışe: Ərbəin əyyomədə deştə həmmə zumandətion bə zairon xıdmət bəkamon, və bə çəvon pişvozi bəşemon.

Tags