Jun 28, 2022 13:59 Asia/Tehran
  • Tirə manqi 7 minnə ruji terroristiyə tıpımoni sorəqardış.

Imruj Hicri şəmsi 1401 minnə sori Tirə manqi 7 minnə ruj iyən Miladi 2022 minnə sori İyonə manqi 28 minnə ruje ki de Tehronədə bıə İroni islami Respublika partiya ofisi vırədə, terroristiy tıpımoni faciə bərobəre.

Miladi 1981 minnə sori İyonə manqi 27 minnə ruj(Şəmsi 1360 minnə sori Tirə manqi 7 minnə ruj) Tehronədə İslami Respublika partiya ictima salonədə, de bombə tıpımoni vositə, İroni ali məhkəmə rəis, Muhəmməd Huseini Beheşti iyən çəy 72 nəfər bə ico bıə kəson ki İroni siyosi və məzhəbi şəxsiyətonku bə hisob omeydə bin de mınofiğon terroristi qrupi amilon əməliyoti vositə şəhid bin. ım şəxsiyəton 4 nəfər vəzir, 12 nəfər vəziri muavin və təğribən 20 nəfər məclisi nımoyəndəonku şomil bin.

Tirə manqi 7 minnə ruji terroristiyə əməliyot, İroni İslamiyə İnğilobi səbarzəti i minnə soron bəpeşt, çı mınofiğon terroristiyə qrupon hərəkətonku qıləyni bə hisob omeydə. ım əməliyot Tehroni Əbuzər məçitədə İroni İslamiyə nizomi Yolə Rəhbər Həzrəte Ayətullah Xamenei be nəticə mandə terrori i ruji bəpeşt, əncom bıə.

Miladi 1987 və 1981 minnə sori İyonə manqədə, İronədə de Amerkə himoyədorəti vositə, terroristiyə hodisə əncom bıə ki de İslamiyə inğilobi yolə Rəhbəri tədbiri əsos, qıləy haftə bə Amerkəvıjə bəşər həxon oşko kardey nom noə bıə.

İrağ kişvəri səmtiku Sərdəşt kimyəbi tepemoniku himoyədorəti kardey, de Amerkəvıjə hərbi qəmi vositə, bə İroni sərnışinə təyyorə mıstəğimə qullə ğandəy əcumlə bə İroni zidd bıə Amerkə antibəşər həxon hərəkətonku co qılə nımonəy, ım həmlədə 290 nəfər beqınoh şəhid bin.

Bə İrağ Amerkə həmlə iyən Səddam rejimi məhv bey bəpeşt həmçınan terroristiyə qruponku amilon, Amerkə və Avropa himoyə jintonədə ğəror qətəşone.