Jun 29, 2022 08:48 Asia/Tehran

İran Peres: "Zulcənah" nomo bıə peyki 2 minnə kərə təhğiğiyə hədəfonro bə orbit vığandə bəy..

Zulcəna" nomo bıə pey Şəmsi 1399 minnə sori Bəhmənə manqədə, və iminnə kərə İronədə de bə camiod sutemoni maşini  texnoloqiya dast peydo kardey hədəfi, test iyən imtivon bıə be.

Bə İran Pres aqentiyəti raporti əsos, İroni mudafiə vəzarətxonə sıxənəvot, Sed Əhməd Huseyni tojədən votışe: ım 3 mərhələ soyb bıə peyki kırnə rəket texnoloqiya cəhəto de dınyo peyki kırnə rəketon riğobət kardey holədəy.

Həminə peyki kırnə rəket, ğandey(hərəkəti) bənav, 2 mərhələ camid iyən i mərhələ mayeə vəşemoniku istifodə kardedə.