Jun 29, 2022 23:35 Asia/Tehran
  • İroni portonədə 51 milyon toniku vey əmtəə və məhsuli təy iyən vırə bə vıə kardey.

İroni dıyovonəti iyən porton təşkilat elanış kardə: İroni bəndəronədə 51 milyon toniku vey əmtəə və məhsul təy iyən vırə bə vırə bıə.

Şəmsi 1401 minnə sori əvvəlnə 3 manqi mıddətədə, İroni bəndəronədə əmtəə və məhsulon təy iyən vırə bə vırə kardey miğdor, 51 milyono 661 həzo 306 ton bərobər be ki dəvardə sori mığuisədə 7 faiz əlovə bey nışo doydə.

Bə İroni dıyovonəti iyən porton təşkilati raporti əsos, tosə Şəmsi 1401 minnə sori Xordadə manqi oxo, natə məhsulon təy kardey miğdor, 6 milyono 527 həzo 41 ton, ğəyre nat məhsulon təy kardey miğdor, 12 milyono 133 həzo və 340 ton və cəmədə nat və ğəyre nat məhsulon təy kardey miğdor, 18 milyono 660 həzo 381 ton be ki dəvardə sori muğaisədə yəni de Şəmsi 1400 minnə sori muğaisədə, nat məhsulon təy kardey baxşədə 6 faiz, ğəyre nat əmtəə təy kardey baxşədə12 faiz iyən cəmədə nat və ğəyre nat məhsulon və əmtəə təy kardey baxşədə, 10 faiz əlovə bey nışo doydə.

Şəmsi 1401 minnə sori əvvələ manqonədə cəmədə nat məhsulon təy iyən vırə bə vırə kardey miğdor, 25 milyonon 453 həzo 417 ton iyən cəmədə ğəyre nat məhsulon təy iyən vırə bə vırə kardey miğdor 26 milyono 207 həzo 889 ton be.

Həmçınin Şəmsi 1401 minnə sori əvvələ 3 manqi mıddətədə cəmədə nat və ğəyre nat məhsulon təy iyən vırə bə vırə kardey miğdor, 51 milyono 661 həzo 306 ton be ki nışo doydə, dəvardə sori muğaisədə, nat məhsulon təy iyən vırə bə vırə kardey baxşədə 9 faiz, ğəyre nat məhsulon təy iyən vırə bə vırə kardey baxşədə 5 faiz iyən cəmədə nat və ğəyre nat məhsulon və əmtəə təy kardey baxşədə 7 faiz ozavziyə bıə.