Jun 30, 2022 13:27 Asia/Tehran
  • Dınyo şiəyon 9 minnə İmom, Həzrəte İmom Muhəmməd Təği(ə)-i şəhodətə sorəqardışi təsliyət

Həzrəte İmom Muhəmməd Təği, Cəvadul Əemmə(ə)-i şəhodətə rujədə, İron İslam Respublika millət matəmədəy.

Imruj de Hicri Ğəməri 1443 minnə sori Ziğədə manqi 30 minnə ruj iyən Miladi 2022 minnə sori İyonə manqi 30 minnə ruj, dınyo şiəyon 9 minnə İmom, Həzrəte İmom Muhəmməd Təği(ə)-i şəhodətə sorəqardışi bərobəre.

Hicri Ğəməri 195 minnə sori Rəməzanə manqədə  Həzrəte İmom Muhəmməd Təği(ə) bə dınyo omə iyən ıştə bozorqvarə dədə, Şiəyon 8 minnə İmom, Həzrəte İmom Rıza(ə)-i şəhodəti bəpeşt, mısılmonon imomət iyən rəhbəriyəti məsuliyət bə ohdəş qətə.

İmom Cəvad(ə)-i imomət iyən jimoni dıvran, islami filosof iyən etığadi fikon rəvoc və islami sivilizasiya ozavziyə dıvran be, de muxtəlifə məzhəbon alimon bəhs iyən mıbohisə icloson bərpo bey, milləti prosniyə iyən təlim xususi alimon ijən bə inson və milləti zid həmonə dıvrani hakimon xəbisə planon oşko kardey, əcumlə Həzrəte İmom Muhəmməd Təği(ə)-i siyasi, mədəni iyən elmi fəaliyəton be.

Həzrəte İmom Muhəmməd Təği(ə)-i şəhodətə ruj iyən şəvədə, məçiton, huseyniyəon, İroni şimal-şərğ Məşhəd şəhrədə İmom Rıza(ə)-i pokə hərəm iyən Tehroni cənub Ğom şəhrədə Həzrəte Fatiməye Məsomə(ə)-i pokə hərəmədə, İron İslam Respublika millət iştirok və  əzodorəti kardedən.

İron İslam Respublika Tele-Rədio mərkəz həm Dınyo şiəyon 9 minnə İmom, Həzrəte İmom Muhəmməd Təği(ə)-i şəhodətə sorəqardış bə həmmə dınyo ozoditələbon və mısılmonon təsliyət ərz kardedə.