Jul 01, 2022 15:09 Asia/Tehran
  • Beynəlxalğə mısobiğəonədə İroni cıvonə kinəon həndbol milli kamanda iminnə torixi səbarzəti.

İroni cıvonə kinəon həndbol milli kamandə, muvəffəğ bıə Mekzika beynəlxalğ mığobiğəonədə dıştə səbarzəti vositə, dıny cıvonon həndbol baxşədə bəştə iminnə səbarzəti bırəsi.

Bə İrna raporti əsos, Sloveniyaədə bıə prezident kap nomo cıvonə kinəon beynəl xalğ ğəhrəmonəti mısobiğəon nomo bıə riğabəton dəvomədə, İroni kamandə Mekzika mığobilədə ğərorışon qəte iyən imminə nimədə 18 bə 11 bə səbarzəti rəsə.

Hənəki oxoədə İroni cıvonə kinəon kamandə muvvəffəğ bin 46 bə 26, bəştə aid hənəki sə kon.

Qıləy beynəl xalğə ğəhrəmonəti mısobiğədə, ın çı İroni cıvonə kinəon həndbol milli kamandə torixədə bıə iminnə səbarzəti be.

Əlovə kəmon ki çımi bənav Asiya ğəhrəmonəti mısobiğəonədə İroni cıvonə kinəon həndbol milliyə kamandə muvəffəğ bıə be ki de 2 minnə vırə kəsb kardey və ımsornə sori dınyo riğabəton səhmiyə kəsb ko. ım mısobiğəon de Sloveniya mizbonəti dəvom kardedə.

Torixədə ım İminnə kərəy ki İroni cıvonə kinəon həndbol milli kamandə dınyo çempionatədə iştirok kardəşe.