Jul 02, 2022 13:31 Asia/Tehran
  • Tehroni cımə nımoji natığ: Miyonə Şərğ, çı Amerkə irodə mərkəziku xarıc bıə.

Tehroni cımə nımoji natığ votışe: Miyonə Şərğ, çı Amerkə irodə mərkəziku xarıc bıə və mısılmon, zumand iyən bə kərimə Ğıroni aşiğ bıə milləton irodə mərkəzədə ğəror qətəşe.

In haftədə Tehroni cımə nımoji xotbəonədə, Huccətul İslam Sed Muhəmməd Həsən Əbutorabi Fərd votışe: ım ki kali şəxson Asiya cənub ğərb məntəğədə, bə NATO hərbiyə təşkilati icod bey işorəşon kardə, boçimi xotoe ki əvon islami umməti har rujnə zumandətion şoyhin.

Huccətul İslam Sed Muhəmməd Həsən Əbutorabi Fərd təkidış karde: məntəğə milləton bə zumandəti səmti hərəkət kardey vədə, çı Amerkə mızdoron NATO hərbion təsir vey kame.

Tehroni cımə nımoji natığ ədoləti icod karde çı İlahi məsuliyətonku bə hisobış vardə iyən votışe: bəpe həmmə kəson bə ədoləti roy qəm peqəton və ictimaədə ədoləti bərpo kardey həmmə zərfiyətonku istifodə kon.

Huccətul İslam Sed Muhəmməd Həsən Əbotorabi Fərd bə İronədə məhkəmə haftə işorəş karde iyən votışe: əqə ğanuni siyasi sistem nıbu, bəşəri bə aliyə səthi rəseyro, hiç roy ni, iyən çokə sistemi icod kardeyro, bəpe mudiriyət iyən rəhbəri səthədə ğəror bıqətəmon.

Miladi 1981 minnə sori İyonə manqi 27 (Şəmsi 1360 minnə sori Tirə manqi 7 minnə ruj), Tehronədə İron İslam Respublika partiya salonədə, bomba tıpıe nəticədə, İroni ali məhkəmə yol, Ayətullah Muhəmməd Huseini Beheşti və dəy bə ico bıə 72 nəfərİroni məzhəbi və siyasi şəxsiyəton bə ico, de mınofiğon terroristiy qrupon amilon vositə cinoyəti vositə, şəhid bin.

Həminə terroristiyə həmlə bəpeşt, yəni İyonə manqi 22 tosə 28 minnə ruj, İron İslam Respublika təğvimədə, məhkəmə təşkiloti haftə ğeyd bıə.

Tags