Jul 03, 2022 14:56 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan: Tehron iyən Dəməşği miyono rabitəon stratejikə rabitəy.

İroni xarıci koon vəzir Husein Əmir Əbdullahiyan, ki bə Dəməşğ səfərış kardə, zinə şəv votışe: beşək, Tehron iyən Suriyə miyono rabitəon stratejik rabitəy.

Zinə, de Suriyə rəsmi şəxson votımon iyən vindemoniro, İroni xarıci koon vəzir Husein Əmir Əbdullahiyan, bə Dəməşğ varid bıə və airpotədə de Suriyə xarıci koon vəzir, Feysəl Meğdadi pişvpzi dim bə dim be.

Bə İrna raporti əsos, Dəmeşğədə mətbuati konfransədə İroni xarıci koon vəzir Husein Əmir Əbdullahiyan de Suriyə xarıci koon vəzir, Feysəl Meğdadi votımonış karde iyən votışe: terrorist mığobilədə, əmə deştə həmmə zumandətion Suriyə kişvəri kənoədə bəmandemon.

İroni xarıci koon vəzir bə ım nuktə işorəş karde ki Suriyə siyasi bıhrani həlliro, İron har curnə planiku himoyə kardedə, ijən votışe: əmə muxalifimon ki Suriəyədə hərbi hərəkət əncom bıbu.

Əv bə Suriyə prezident, Bəşar Əsədi vindemon işorəş karde iyən votışe: ım vindemonədə bə məntəğə təhəvolaton iyən 2 tərəfiyə rabitəon işorə bıə.

Əmir Əbdullahiyan ijən votışe: İron ıştə həmmə səyocəhdon əncom bədoy ta Suriyə şimol məntəğədə canq əncom məbu.

Əv ijən işorəş karde ki Suriyə şimolədə, Tırkiyə hərbi əməliyot, məntəğədə be stabiləti bois bəbe ijən votışe: məntəğədə harcurnə xarıci mıdoxilə xətoe iyən bois bəbe ki vəziyət və şəroyet vey mırəkkəb bıbu.

İroni xarıci koon vəzir votışe: sioniston mığobilədə Suriyə çı muğaviməti iminnə xətədə ğəror qətəşe və məntəğədə stabilə əmniyyəti bərpo beyro, İron, Suriyə muğavimətiku ıştə ğoymə himoyəonış elan kardə.

Əv ijən Tehron və Dəmeşği rabitəon qıləy strateqiya rabitəon zıneydə və əlovəş do: ım vindemononədə 2 qılə kişvəri miyono bə muhimmə mıvzoon əcumlə iğtisodi baxşədə dıroz mıddətə həmkaion işorə bıə.

Tags