Jul 03, 2022 14:59 Asia/Tehran
  • İroni sərnışin təyyorə şəhidon bə yod dənoe xoto.

Imruj Tir manqi 12 iyən Iyulə manqi 3 minə ruje, 32 sor çımi bənav və bənə jıqonə ruji çı Amerkə Vinsens nomo bıə hərbiyə qəmi bə İroni Fars diyo səpe pəre holədə bıə sərnışin təyyarə de rəketi huccum iyən təyyarədə bıə həmmə 290 qılə sərnışinon əcumlə 66 nəfər hərdən iyən 53 qılə jeni şəhidış karde.

Şəhid bıə mısofiron qırd İroni Bəndər Əbbas şəhriku bə Dobay(İ Bıə Ərə Əmirətion paytəxt) şe holədə bin.

İroni sərnışin təyyarə suğuti bəpeştə Amerkə rəsmi şəxson ıştə həminə cinoyəti tovcih kardero çandə be payə-əsosə illəton elanışon karde və pidə bin ım vəhşiyə huccumi bənə qıləy adi səhvə ko nışo bıdən.

Əmmo de diğğət bə Vinsens hərbiyə qəmi təchizaton ijən İroni təyyarə hoviyyət və mahiyəti oşko bey kamilən subut bıə ki ım huccum qıləy vəhşiyə deşmənə hərəkət be ki de ğəsd-niyyəti əncom bıə.

Amerkə bə faxti prezident hətto bə ım hərbiyə qəmi kapitan və qeneral fəxri nışonə və medali doşe.

Imruj Fars diyoədə bıə ım təyyarə suğut kardə vırədə ijən bə 290 qılə şəhidon ehtırom karde xoto şəhidon ailəon və muxtəlifə cəmaəton bə Fars dıyo ovi dılə vılə dastə ğandedən.

Im cinoyət ki hiç faxt çı İroni milləti xatir və fikonku pok əbe ni ijən qıləy zumandə sənəd bə insonə həxon mudafiə karde xoto çı Amerkə iddio bıə şuaron və puçə sıxənonku hisob bıdə.

Tags