Jul 06, 2022 08:33 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan: İron iyən Azərbaycan Respublika miyono rabitəon çokə royədəy.

İroni xarıci koon vəzir bə de Azərbaycan Respublika xarıci koon vəziri vindemoni işorəş karde iyən votışe: 2 qılə kişvəri miyono rabitəon çokə royədəy.

Zinə sıbh, Azərbaycan Respublika xarıci vəzir Ceyhon Bayramov bə Tehran varid bıə və de İron İslam Respublika prezident İbrahim Rəisi vindemon iyən votımonış kardə be, Bayramov həmçınin İroni İslami parlamenti rəisi vindeşe iyən peşo de İroni xarıci koon vəzir Husein Əmir Əbdullahiyan votımonış kardə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, həminə səfəri barədə İroni xarıci koon vəzir Husein Əmir Əbdullahiyan qıləy Twitteri ğolibədə nıvıştəşe: de çıme bıvə Bayramov muhimm iyən dustanə votımonımon əncom be.

Əmir Əbdullahiyan ijən əlovəş karde: ım vindemonədə bə 2 tərəfi, reqional və beynəl xalğə məsələon işorə bıə və təkid bıə ki Ğərəboği məsələon sulomiz surəti və bə ərazi oqətey iyən bə yande hakımiyəti ehtırom noey əsos, həl bıbu.

Əmir Əbdullahiyan ijən təkidış karde: jıqo ğəror bıə ki Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyevi səfər bə Tehron əncom bıbu.

Azərbaycan Respublika əcumlə İroni hamsuyə kişvəronin ki dəvardə soronədə, muxtəlifə baxşonədə de İron ıştə həmkarion hevuj kardeış pidə.

Miladi 2021 minnə sori Noyabrə manqi 28 minnə rujədə, İşğabadədə EKO iğtisodi həmkari təşkilati iclosi kənoədə iyən İron və Azərbaycan Respublika prezidenton vindemoni bəpeşt, 2 qılə kişvəri miyono rabitəon hevujəti əlovə bıə.

Jeopolitik həğiğəton iyən i bey amilon bənə hamsuyəti, məzhəbi və torixi mıştərə baxşon, iğtisodi və əmniyyəti mıştərəkə mənafe bois bıə ki İron və Azərbaycan Respublika bənə 2 qılə hamsuyə kişvəri bıbun ki 2 tərəfi və reqional cəhəto, məntəğədə əmniyyət və stahbilə mənafe icod kardeyədə, de yande həmkari və həmohənq koon əncom bıdən.